Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” LGD, zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawcze

Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 roku, o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Hrubieszów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Wybór protokolanta.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania na lata 2016-2023 w 2023 roku.

pdfotwórz

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok.

pdfotwórz

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.

pdfotwórz

8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2023 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2023 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej.

11. Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

12. Sprawy wniesione.

13. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.