1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego
Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania zwane dalej LGD
(Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów, telefon/fax: 84 696-20-77, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: lgdhrubieszow.pl (nie dotyczy stron archiwalnych)


2. Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 30.04.2022 r.

3. Dane kontaktowe
W przypadku utrudnień związanych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Białek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Można także zadzwonić na numer telefonu 84 696 20 77. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.


4. Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących niezgodności lub wyłączeń: na stronie znajduje się wiele plików do pobrania, nie wszystkie pliki są w pełni dostępne - może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik.
Ponadto: mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności; dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową; mogą wystąpić również takie sytuacje, które powodują, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na: pochodzenie z różnych źródeł i LGD nie ma uprawnień do edycji i zmiany treści dokumentu; posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów;
W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Ułatwienia na stronie internetowej: wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury; możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie z poziomu przeglądarki; uporządkowana przejrzysta struktura strony; artykuły i sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury; treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych; strona internetowa dostosowana jest do łatwego powiększania z poziomu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania
Oświadczenie sporządzono dnia: 30.04.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez LGD.
6. Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.


7. Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:
Tab- przeniesienie do kolejnego elementu na stronie.
Shift+ Tab- przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie.
PgUp-przewinięcie strony w górę.
PgDn- przewinięcie strony w dół.
Ctrl+ "+"- powiększenie całej zawartości strony.
Ctrl+ "-"- pomniejszenie całej zawartości strony.
Ctrl+ "0"- przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony.
Home- przejście na górę strony.
End- przejście na dół strony.


8. Dostępność architektoniczna
Biuro Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania znajduje się w budynku przy ulicy Plac Wolności 15 w Hrubieszowie. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony ulicy Plac Wolności bezpośrednio z chodnika oraz wejście schodami o wysokości ok. 1m znajdujące się z tyłu budynku od parkingu w tzw. podwórku.
Wejście główne prowadzi do budynku przez częściowo przeszklone drzwi, otwierane na zewnątrz a następnie bezpośrednio na klatkę schodową. Wejście z tyłu budynku prowadzi również przez przeszklone drzwi prosto na klatkę schodową. Na drzwiach wejściowych z obydwu stron budynku znajduje się tablica informacyjna zawierająca dane lokalizacyjne biura Stowarzyszenia. Na 1 piętrze znajduje się kolejna tablica zawierająca informację o lokalizacji biura.
W celu dostania się do biura Stowarzyszenia zlokalizowanego na II piętrze budynku należy po wejściu do budynku kierować się schodami w górę. Pomieszczenie biurowe zlokalizowane są pod numerami 5 i 6 które są umieszczone na drzwiach wejściowych do biura. Budynek nie jest wyposażony w podjazdy dla wózków inwalidzkich, windę ani urządzenia ułatwiające poruszanie się po klatce schodowej (schodołaz), gdy zachodzi taka potrzeba, pracownik schodzi na parter budynku lub wychodzi na zewnątrz w celu obsłużenia interesanta. Toaleta usytuowana jest na korytarzu przed wejściem do biura po lewej stronie (w odległości około  6 metrów od klatki schodowej).
Parking ogólnodostępny zlokalizowano z południowej strony budynku, wjazd od strony ul. Plac Staszica – brak oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek Stowarzyszenia nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną i domofon.


9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami
W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Stowarzyszeniu Hrubieszowskim „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania prosimy o:
• kontakt poprzez inną osobę,
• telefonicznie pod nr 84 696 20 77,
• przesłanie wiadomości faxem pod nr 84 696 20 77,
• przesłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Stowarzyszenie nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


10. Informacje dodatkowe
LGD nie posiada aplikacji mobilnej