LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 SPOTKANIE KONSULTACYJNE - 2.12.2022 r.

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania prowadzi prace dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w związku z tym, podjęliśmy starania włączenia lokalnej społeczności w ten proces, poprzez organizowanie spotkań konsultacyjnych.

 

W okresie od sierpnia do października na spotkania zaprosiliśmy mieszkańców z obszaru siedmiu gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice oraz miasto Hrubieszów, na którym były wdrażane dotychczasowe LSR w poprzednich okresach programowania, szczególnie przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych, klubów seniora i innych organizacji działających w regionie. Podczas spotkań podjęto próby do opracowania najlepszych rozwiązań dla rozwoju gmin i miasta Hrubieszów planowanych do objęcia nową LSR. Została przeprowadzona diagnoza obszaru i analiza SWOT – określenie mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń. Głównym celem analizy było określenie aktualnej sytuacji na obszarze oraz perspektyw na przyszłość.

Kolejne z takich spotkań zostało zaplanowane w dniu 2 grudnia 2022 roku o godzinie 13.00 w Kawiarni „LALKA” przy ul. Narutowicza 27 w Hrubieszowie.

W spotkaniu aktywnie mogą uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy obszaru LGD, a ich cenne opinie oraz propozycje działań są dla naszego Stowarzyszenia pomocne w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej LSR.

W szczególności serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów szkół średnich, samorządów uczniowskich, organizacji młodzieżowych na spotkanie o charakterze konsultacyjnym w trakcie którego podejmowane będą dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia. Celem spotkania jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia planu działań w obszarze problematyki młodzieżowej w odniesieniu do terenu naszego LGD.

Do zobaczenia na spotkaniu!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.