LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 - informacja po konsultacjach w październiku

W ramach prac przygotowawczych nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 w październiku 2022 r. odbyły się spotkania konsultacyjne kierowane do mieszkańców z obszaru siedmiu gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice oraz miasto Hrubieszów, na którym były wdrażane dotychczasowe LSR w poprzednich okresach programowania.

Zaprosiliśmy przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych, klubów seniora i innych organizacji działających w regionie.

Pierwsze spotkanie miało miejsce 6 października 2022 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury przy ul. 3-go Maja 7. Miało charakter warsztatu, w którym aktywnie uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy całego obszaru LGD. Opinie oraz propozycje formułowane przez uczestników spotkania bezpośrednio przełożyły się przeprowadzenie analizy SWOT (określenie mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń), której głównym celem jest określenie aktualnej sytuacji na obszarze oraz perspektyw na przyszłość, a wraz z tym opracowanie nowej strategii.

Drugie spotkanie odbyło się 18 października 2022 roku w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Hrubieszów przy ul. B. Prusa 8. Na spotkaniu rozmawiano o pomysłach na rozwój obszaru Lokalnej Grupy Działania „Lepsze Jutro”. Podczas warsztatu przytoczone zostały wskazane przez mieszkańców i mieszkanki na poprzednich spotkaniach mocne i słabe strony - na ich podstawie podjęto próby do opracowania najlepszych rozwiązań dla rozwoju gmin i miasta Hrubieszów planowanych do objęcia nową LSR.

Metody partycypacyjne oraz zastosowane narzędzia i techniki konsultacji społecznych przyczyniają się do zwiększenia jakości decyzji związanych z przygotowaniem nowej LSR.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniach i podjętą dyskusję.

grupa uczestników spotkania siedzących przy stole słuchają wypowiedzi osoby prowadzącej
konsultacje społeczne 1
grupa uczestników spotkania siedzących przy stole słuchają wypowiedzi osoby prowadzącej
grupa uczestników spotkania siedzących przy stole słuchają wypowiedzi osoby prowadzącej
konsultacje społeczne 2
grupa uczestników spotkania siedzących przy stole słuchają wypowiedzi osoby prowadzącej
grupa uczestników spotkania siedzących przy stole prowadzą dyskusję
konsultacje społeczne 3
grupa uczestników spotkania siedzących przy stole prowadzą dyskusję
grupa uczestników spotkania siedzących przy stole słuchają wypowiedzi osoby prowadzącej
konsultacje społeczne 4
grupa uczestników spotkania siedzących przy stole słuchają wypowiedzi osoby prowadzącej
siedzący przy stole uczestnicy spotkania wykonują zadania w grupach zlecone przez prowadzącego spotkanie
konsultacje społeczne 5
siedzący przy stole uczestnicy spotkania wykonują zadania w grupach zlecone przez prowadzącego spotkanie
grupa uczestników spotkania siedzących przy stole słuchają wypowiedzi osoby prowadzącej
konsultacje społeczne 6
grupa uczestników spotkania siedzących przy stole słuchają wypowiedzi osoby prowadzącej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.