LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 – informacja po konsultacjach w grudniu

W ramach prac przygotowawczych nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 w dniu 2 grudnia 2022 r. w kawiarni „LALKA” w Hrubieszowie odbyło się spotkanie konsultacyjne kierowane w szczególności do przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów szkół średnich, samorządów uczniowskich i organizacji młodzieżowych z obszaru LGD.

Podjęta została interesująca dyskusja poświęcona ważnym tematom dla młodego pokolenia w odniesieniu do terenu naszej LSR. Pojawiły się cenne spostrzeżenia dotyczące mocnych jak i słabych stron, zasobów, potencjałów, potrzeb i braków. Wskazano mocne strony, jakimi są: dziedzictwo kulturowe, czyste środowisko, przyroda, spokojne życie, mniejszy pęd życia, zasoby rolnicze, dobre warunki do rozwoju agroturystyki oraz przetwórstwa. Wyraźnie podkreślane przez młodzież problemy to: bliskość granicy, trwająca wojna, poczucie zagrożenia, brak perspektyw na rozwój i znalezienie zatrudnienia. Wskazywano na potrzebę nowych kierunków kształcenia (zwłaszcza zawodowych), prowadzenia specjalistycznych szkoleń, kursów oraz warsztatów tematycznych, jak również powstanie odpowiednich miejsc spotkań dla młodzieży. Młodzież dostrzega również brak zaplecza do spędzania czasu wolnego, brak miejsc rekreacji i spójnej oferty turystycznej. Istnieje silna potrzeba opracowania strategii promocji regionu oraz skutecznej informacji o działaniach podejmowanych przez LGD.

Podczas spotkania zebrano cenne opinie, które w przyszłości mogą posłużyć do stworzenia planu działań w obszarze problematyki młodzieżowej w odniesieniu do terenu naszego LGD.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w konsultacjach.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plakat informujący o konsultacjach na drzwiach
spotkanie1
Plakat informujący o konsultacjach na drzwiach
Uczestnicy słuchają wypowiedzi prelegenta
spotkanie2
Uczestnicy słuchają wypowiedzi prelegenta
Uczestnicy pracują w grupach
spotkanie3
Uczestnicy pracują w grupach
Uczestnicy spotkania słuchają wypowiedzi prelegenta
spotkanie4
Uczestnicy spotkania słuchają wypowiedzi prelegenta
Uczestnicy konsultacji biorą udział w konsultacjach
spotkanie5
Uczestnicy konsultacji biorą udział w konsultacjach
Uczestnicy pracują w grupach
spotkanie6
Uczestnicy pracują w grupach