LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 – informacja po konsultacjach online – 7 grudnia 2022 roku

W związku trwającymi przygotowaniami dotyczącymi nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 – Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania od sierpnia 2022 roku prowadzi cykl spotkań konsultacyjnych. Kolejne z nich zorganizowane zostało z wykorzystaniem jednej z technik konsultacji społecznych – środków komunikacji elektronicznej.

W dniu 7 grudnia 2022 roku w spotkaniu online uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy, instytucji skierowanych na działalność prospołeczną, podmioty służące reintegracji społecznej i zawodowej, zaangażowane we wszelkie inicjatywy społeczne oraz działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na spotkaniu omawiane były możliwości rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Lepsze Jutro” ze wskazaniem istoty problemów społecznych, które stanowią przeszkodę
dla efektywnego funkcjonowania regionu, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Podjęta dyskusja oraz wysunięte wnioski mogą przyczynić się do wypracowania jak najlepszych rozwiązań kwestii społecznych w odniesieniu do planowanych zadań w nowej LSR.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.