Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


1/ Termin składania wniosków:
od 01.10.2021. do 15.10.2021. do godz. 15.00

2/ Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania mieszczącym się w Hrubieszowie przy Plac Wolność 15. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wniosek wraz z załącznikami składa się w formie:
• dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
• jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej na płycie CD
Termin składania wniosków upływa w dniu 15 października 2021 o godz.15.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Lepsze Jutro”.

3/ Forma i wysokość wsparcia
• pomoc wypłacana jest w formie refundacji kosztów,
• 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji dla JST,
• 100% dla pozostałych podmiotów,
• minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

4/ Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 110 151,08 euro, co przy kursie 4zł/euro stanowi indykatywną kwotę 440 604,32 zł.

5/ Zakres tematyczny operacji
Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570). Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, w szczególności::
• CEL OGÓLNY 2: Integracja mieszkańców i rozwój zasobów własnych
• Cel szczegółowy 2.1:Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług i infrastruktury społecznej
• Przedsięwzięcie 2.1.1: Infrastruktura społeczna

6/ Warunki udzielenia wsparcia
• złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
• zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
• zgodność operacji z PROW na lata 2014-2020 m.in. w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru
• zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania
• zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

7/ Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się pod adresem: Kryteria- pobierz.pdf Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru wynosi 5 pkt.
Operacje, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów według kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD.

8/ Wymagane dokumenty
• Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami
• Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania Lokalnych kryteriów wyboru

9/ Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników i instrukcją wypełniania, formularz umowy o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność udostępniono w zakładce: Dofinansowania/Infrastruktura społeczna/Formularze wniosków- otwórz

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce: o LGD/ Dokumenty LGD- otwórz

Planowane do osiągnięcia wskaźniki udostępniono pod adresem: Cele i wskaźniki- pobierz.pdf

Odsłon artykułów:
196409 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Ta strona używa plików cookie. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej