Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


1/ Termin składania wniosków:
od 08.11.2019 do 22.11.2019. do godz. 15.00


2/ Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania mieszczącym się w Hrubieszowie przy Plac Wolność 15. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wniosek wraz z załącznikami składa się w formie:
• dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
• jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej
Termin składania wniosków upływa w dniu 22 listopada 2019 o godz.15.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Lepsze Jutro”.


3/ Forma i wysokość wsparcia
•    Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych
•    Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł
• Intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych

4/ Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi  787 006,90 zł


5/ Zakres tematyczny operacji
Rozwijanie działalności gospodarczej (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570). Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego  „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, w szczególności:
•    CEL OGÓLNY 3: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD
•    Cel szczegółowy 3.1: Wzmacnianie lokalnych podmiotów gospodarczych
•    Przedsięwzięcie 3.1.1: Wspieranie przedsiębiorstw

6/ Warunki udzielenia wsparcia
• złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
• zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
• zgodność operacji z PROW na lata 2014-2020 m.in. w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru
• zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania
• zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów


7/ Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się pod adresem: Kryteria - pobierz.pdf
Minimalna wymagana liczba punktów  w ramach oceny według kryteriów wyboru wynosi 5 pkt.
Operacje, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów według kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD.


8/ Wymagane dokumenty
• Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami
• Oświadczenie wnioskodawcy o utworzeniu miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej (jeżeli dotyczy)

9/ Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników i instrukcją wypełniania, formularz umowy o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność udostępniono w zakładce:  Dofinansowania/Dla rozszerzających działalność gospodarczą/Formularze wniosków- otwórz
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego  „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce: o LGD/ Dokumenty LGD - otwórz
Planowane do osiągnięcia wskaźniki udostępniono pod adresem: Cele i wskaźniki - pobierz.pdf

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz.pdf

 

 

 

Odsłon artykułów:
188386 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Ta strona używa plików cookie. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej