Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania  
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


1/ Termin składania wniosków:
od 12.10.2018. do 25.12.2018 r. do godz. 15.00


2/ Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania mieszczącym się w Hrubieszowie przy ul.3-go maja 10. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wniosek wraz z załącznikami składa się w formie:
•    dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,
•    jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej
Termin składania wniosków upływa w dniu 25 października 2018 o godz.15.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Lepsze Jutro”.


3/ Forma i wysokość wsparcia
•    pomoc wypłacana jest w formie refundacji kosztów,
•    63,63% kosztów kwalifikowanych operacji dla JST,
•    100% dla pozostałych podmiotów,
•    minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.


4/ Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 80 000,00 zł


5/ Zakres tematyczny operacji
Zachowanie dziedzictwa lokalnego zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz. U. z 2017, poz. 772) Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego  „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, w szczególności:
•    CEL OGÓLNY 2: Integracja mieszkańców i rozwój zasobów własnych
•    Cel szczegółowy 2.2: Ochrona i utrwalenie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego
•    Przedsięwzięcie 2.2.1: Zasoby lokalne

6/ Warunki udzielenia wsparcia
•    złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
•    zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
•    zgodność operacji z PROW na lata 2014-2020 m.in. w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru
•    zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania
•    zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów


7/ Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się pod adresem: Kryteria- pobierz.pdf

Minimalna wymagana liczba punktów  w ramach oceny według kryteriów wyboru wynosi 4 pkt.
Operacje, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów według kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD.


8/ Wymagane dokumenty
•    Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami
•    Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania Lokalnych kryteriów wyboru


9/ Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników i instrukcją wypełniania, formularz umowy o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność udostępniono w zakładce:  Dofinansowania/Infrastruktura społeczna/Zasoby lokalne/Formularze wniosków- otwórz
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego  „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce: o LGD/ Dokumenty LGD- otwórz
Planowane do osiągnięcia wskaźniki udostępniono pod adresem: Cele i wskaźniki- pobierz.pdf

Odsłon artykułów:
155551 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Ta strona używa plików cookie. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej