Wnioskodawcą może być podmiot który:

 • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim i miast do 20 tys. mieszkańców objętym LSR,
 • w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości określonej w LSR:

 • 50 tys. do 300 tys. zł,
 • kwota dofinansowania stanowi 70% kosztów kwalifikowanych operacji,
 • pomoc przyznawana jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

Wnioskodawca zobowiązany jest do:

 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
 • utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 • Pomoc przyznawana jest jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
 • podmiotowi został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 • operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR (Powiat Hrubieszowski razem z Miastem Hrubieszów z wyłączeniem Gminy Horodło),
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
   podmiot ten wykaże, że:
  - posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  - posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  - posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  - wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
 • została wydana ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi,
 • Kosztami które można ponieść w ramach realizacji projekty są:
 • ogólne tj. koszty związane z przygotowaniem operacji np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej itp. uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 • zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 • podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
   
  Wszystkie koszty muszą być racjonalne, uzasadnione i zgodne z zakresem operacji przyczyniające się do osiągniecia zakładanych celów i wskaźników.
   

 

Odsłon artykułów:
174422 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Ta strona używa plików cookie. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej