Zarząd Stowarzyszenia Hrubieszowskiego
„ Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania
Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

1. Nazwa stanowiska pracy: pracownik ds. wdrażania LSR 

2. Wymiar czasu pracy: pełen etatu

3. Wymagania konieczne - kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:
1) wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie,
2) udokumentowana znajomość problematyki lub doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
3) Umiejętności w zakresie obsługi komputera.

4. Wymagania pożądane - kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
1) doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza w zakresie przygotowania i wdrażania dokumentów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich - podejścia Leader,
2) doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza w zakresie działań związanych z promocją i komunikacją społeczną,
3) prawo jazdy kat.B.

5. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:
1) Monitoring i ewaluacja LSR:
a. prowadzenie monitoringu realizowanych operacji w ramach LSR, przyjmowanie i prowadzenie rejestru wniosków w ramach przeprowadzonych naborów,
b. monitorowanie zapisanych w LSR wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dotyczących projektów,
c. analiza stanu realizacji i wdrażania LSR,
d. prowadzenie  ewaluacji LSR,
e. przygotowywanie sprawozdań i raportów monitorujących i ewaluacyjnych LSR.
2) Animacja lokalna, współpraca między podmiotami i działania promocyjne:
f. inicjowanie i prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, związanych ze Stowarzyszeniem, obszarem LGD i realizacją LSR,
g. opracowywanie projektów strategii promocji LGD i LSR oraz realizacja tej strategii po jej przyjęciu przez Zarząd LGD,
h. redagowanie i przygotowywanie informacji na stronę internetową LGD,
i. redagowanie i przygotowywanie materiałów informacyjno- promocyjnych np.: notatek prasowych, zaproszeń i życzeń okolicznościowych, wydawnictw promocyjnych Stowarzyszenia, materiałów promocyjnych i reklamowych,
j. przestrzeganie zasad Księgi PROW,
k. współpraca z mediami (prasa, radio, TV),
l. dystrybucja oraz prowadzenie ewidencji w zakresie promocji i  animacji,
m. aktywizowanie mieszkańców do udziału w realizacji LSR,
n. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
o. dokumentowanie (zdjęcia, filmy, notatki itp.) wydarzeń promocyjnych i innych wydarzeń oraz przedsięwzięć (np. Walne Zebrania Członków, posiedzenia Rady, zrealizowanych projektów itp.),
p. przygotowywanie merytoryczne do udziału Stowarzyszenia w targach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach promocyjnych (organizowanie stoisk, wystaw, imprez, udziału zespołów, twórców ludowych itp. służących promocji obszaru LGD i jego tożsamości kulturowej),
q. należyte i wyczerpujące zbieranie materiałów stanowiących podstawę do załatwienia sprawy oraz korzystanie ze wszystkich ogólnie dostępnych środków przekazu i gromadzenie informacji w tym z poczty elektronicznej i Internetu,
3) Udzielanie informacji o działalności LGD – telefonicznie, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu.
4) Dokumentowanie udzielonego doradztwa.
5) Pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów.
6) Prowadzenie procedury zapytań ofertowych.
7) Obsługa korespondencji: prowadzenie dziennika korespondencji i  książki adresowej.
8) Obsługa i archiwizacji dokumentacji: prowadzenie teczek spraw zgodnie z jednolitym, rzeczowym wykazem akt.
9) Pomoc przy organizacji pracy organów Stowarzyszenia.
10) Przestrzeganie dyscypliny pracy.
11) Zabezpieczenie i dbałość o zachowywanie danych niejawnych i tajemnic ustawowo chronionych.
12) Rzetelne, poprawne, terminowe wykonywanie zespołu zadań i obowiązków.
13) Przestrzeganie aktów normatywnych i innych przepisów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań.
14) Wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i spraw wynikających z toku pracy oraz występowanie z wnioskami do przełożonych.
15) Zachowanie wysokiej kultury osobistej w stosunku do interesantów i współpracowników.
16) Wykorzystanie powierzonego majątku Biura zgodnie z przepisami i przeznaczeniem, zabezpieczenie go dostępnymi środkami przed zniszczeniem.
17) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Kierownika Biura.

6. Zakres odpowiedzialności na stanowisku:
1) wydawanie opinii w zakresie objętym zakresem obowiązków i przedkładanie  ich Kierownikowi,
2) planowanie i organizowanie spotkań w zakresie animacji lokalnej i współpraca między podmiotami po uzgodnieniu z Kierownikiem Biura,
3) przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji Kierownikowi Biura,
4) przygotowywania projektów sprawozdań, raportów i innych materiałów objętych zakresem obowiązków , zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji Kierownika Biura,

7. Inne preferowane predyspozycje (kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia, zdolności, doświadczenie, cechy charakteru, itp.)

1) wiedza na temat obszaru objętego realizacja LSR,
2) umiejętność pracy w grupie oraz współpracy z podmiotami związanymi z realizacją LSR,
3) umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach napięcia (kontrole, audyty),
4) umiejętność wykorzystania własnej wiedzy oraz przedstawienia własnego stanowiska/zdania,
5) zdolność do analizy sytuacji, rozpoznawania problemów, związanych  z wykonywaną pracą,
6) elokwencja, kreatywność, uczciwość, rzetelność, terminowość.

8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – Curriculum Vitae,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach rekomendacje itp,)
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celu przeprowadzenia procedury naboru.

Dokumenty oraz oświadczenia wymienione  pkt 1,2,4-7, powinny być podpisane przez kandydatów, a w pkt 3  potwierdzone przez nich za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys/CV, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą zgody o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których obowiązek podania nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa, a w szczególności jeżeli zakresem tych danych objęte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko – pracownik ds. wdrażania LSR, ogłoszonej w dniu  11 stycznia 2021  roku przez Zarząd Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „ Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania”  podpisaną przez kandydata.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty  na adres: Biuro Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, ul. Plac Wolności 15, 22-500 Hrubieszów z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – pracownik ds. wdrażania LSR w terminie do dnia 18.01.2021 do godz. 14:00 Niezależnie od formy złożenia decyduje data i godzina wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci informowani będą na bieżąco o wynikach naboru  w sposób określony w procedurze naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

Kwestionariusz osobowy – pobierz.pdf

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – pobierz.pdf

 

Odsłon artykułów:
169619 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Ta strona używa plików cookie. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej