Zarząd Stowarzyszenia Hrubieszowskiego
„Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania
Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

1. Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. projektów

2. Wymiar czasu pracy: pełen etatu

3. Wymagania konieczne - kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:
1) wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie,
2) udokumentowana znajomość problematyki lub doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
3) umiejętności w zakresie obsługi komputera.

4. Wymagania pożądane - kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
1) doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2) doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader,
3) prawo jazdy kat. B.

5. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:
1) organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje w tym przygotowywanie i prowadzenie kompletnej dokumentacji, uchwał, pism związanych z Posiedzeniem Rady,
2) obsługa Posiedzeń Rady i Walnego Zebrania Członków i Zarządu LGD,
3) przygotowywanie dokumentacji po naborach wniosków do Urzędu Marszałkowskiego,
4) poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
5) przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji projektów     w ramach funduszy UE,
6) realizacja projektów Stowarzyszenia,
7) sprawna obsługa zgłaszających się mieszkańców wraz z zapewnieniem poprawnej informacji,
8) świadczenie doradztwa dla mieszkańców z terenu LGD oraz dokumentowanie udzielonego doradztwa,
9) rozpowszechnianie informacji o LSR oraz o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w tym o warunkach i trybie jej przyznawania,
10) kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowywanie projektów, realizację i rozliczenie procesu dotyczącego projektów,
11) pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej a także w rozliczaniu projektów,
12) aktywizowanie mieszkańców do udziału w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
13) planowanie i koordynację przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach aktywizacji,
14) prowadzenie zadań z zakresu promocji i kreowanie dobrego wizerunku Stowarzyszenia,
15) planowanie i koordynację projektów współpracy realizowanych przez LGD,
16) przygotowywanie sprawozdań i rozliczanie ww. projektów,
17) współpraca z innymi lokalnymi grupami działania/organizacjami w celu znalezienia partnera do wspólnej realizacji projektu/ów.
18) przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
19) przestrzeganie ochrony przetwarzanych danych,
20) przestrzeganie aktów normatywnych i innych przepisów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań,
21) informowanie bezpośredniego przełożonego o postępie i ewentualnych przeszkodach w realizacji zadań,
22) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Kierownika Biura.

6. Zakres odpowiedzialności na stanowisku:
1) wydawanie opinii w zakresie objętym zakresem obowiązków i przedkładanie  ich Kierownikowi,
2) planowanie i organizowanie spotkań z Wnioskodawcami po uzgodnieniu z Kierownikiem Biura,
3) przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji Kierownikowi Biura,
4) podejmowanie decyzji dotyczących przebiegu przygotowania projektów, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji Kierownika Biura,
5) akceptacja zgodności merytorycznej faktur wystawianych za realizację projektów LGD.

7. Inne preferowane predyspozycje (kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia, zdolności, doświadczenie, cechy charakteru, itp.)

1) wiedza na temat obszaru objętego realizacja LSR,
2) umiejętność pracy w grupie oraz współpracy z podmiotami związanymi z realizacją LSR,
3) umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach napięcia (kontrole, audyty),
4) umiejętność wykorzystania własnej wiedzy oraz przedstawienia własnego stanowiska/zdania,
5) zdolność do analizy sytuacji, rozpoznawania problemów, związanych  z wykonywaną pracą,
6) elokwencja, kreatywność, uczciwość, rzetelność, terminowość.

8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – Curriculum Vitae,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach rekomendacje itp,)
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury naboru.

Dokumenty oraz oświadczenia wymienione  pkt 1,2,4-7, powinny być podpisane przez kandydatów, a w pkt 3  potwierdzone przez nich za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys/CV, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą zgody o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których obowiązek podania nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa, a w szczególności jeżeli zakresem tych danych objęte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko – specjalista ds. projektów, ogłoszonej w dniu  11 stycznia 2021  roku przez Zarząd Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „ Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania”  podpisaną przez kandydata.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty  na adres: Biuro Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, ul. Plac Wolności 15, 22-500 Hrubieszów z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – specjalista ds. projektów w terminie do dnia 18.01.2021 do godz. 14:00. Niezależnie od formy złożenia decyduje data i godzina wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci informowani będą na bieżąco o wynikach naboru  w sposób określony w procedurze naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

Kwestionariusz osobowy - pobierz.pdf

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - pobierz.pdf

Odsłon artykułów:
169626 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Ta strona używa plików cookie. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej