W zwi膮zku z utrzymuj膮cym si臋 stanem epidemii w Polsce przekazujemy szczeg贸艂owe wyja艣nienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycz膮ce wej艣cia w 偶ycie przepis贸w zmieniaj膮cych ustaw臋 z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz.U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustaw膮 z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczeg贸lnych instrumentach wsparcia w zwi膮zku z rozprzestrzenianiem si臋 wirusa SARS 鈥 CoV-2 (Dz. U. poz. 695) oraz prawne rozwi膮zania systemowe w odniesieniu do wszystkich instrument贸w wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020 dotycz膮ce stosowania zmienionych przepis贸w oraz rozwi膮za艅 w ramach realizowanych operacji:


1. Zobowi膮zanie do realizacji operacji w okre艣lonym terminie.
Zgodnie z art. 67b ust. 3 mo偶liwe jest spe艂nienie przez beneficjenta poddzia艂ania 19.2 warunk贸w wyp艂aty pomocy lub zrealizowanie innych zobowi膮za艅 zwi膮zanych z przyznan膮 pomoc膮, w terminie p贸藕niejszym uzgodnionym z samorz膮dem, kt贸ry przyzna艂 t臋 pomoc. Jednocze艣nie, rozwi膮zanie to znajdzie zastosowanie je艣li w okresie obowi膮zywania stanu zagro偶enia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, beneficjent nie m贸g艂 spe艂ni膰 lub zrealizowa膰 tych warunk贸w lub zobowi膮za艅. W tym rozwi膮zaniu nadal obowi膮zuje zasada, 偶e pomoc wyp艂acana jest po spe艂nieniu warunk贸w; w szczeg贸lno艣ci rozwi膮zanie to dotyczy warunk贸w, kt贸re maj膮 by膰 spe艂nione w terminie przewidzianym na realizacj臋 operacji. Tym samym beneficjent mo偶e zrealizowa膰 operacj臋 tak偶e w terminie p贸藕niejszym, uzgodnionym z podmiotem wdra偶aj膮cym, nie p贸藕niej jednak ni偶 do dnia 31 grudnia 2022 r., przy czym jednorazowo podmiot wdra偶aj膮cy nie powinien uzgadnia膰 wyd艂u偶enia terminu o wi臋cej ni偶 6 miesi臋cy. Powy偶sze ma r贸wnie偶 zastosowanie w odniesieniu do wyd艂u偶ania 3-miesi臋cznego terminu na sk艂adanie wniosku o p艂atno艣膰 pierwszej transzy liczonego od dnia zawarcia umowy na wniosek beneficjenta w przypadku operacji polegaj膮cych na podejmowaniu dzia艂alno艣ci gospodarczej.

2. Zobowi膮zanie do podlegania ubezpieczeniom spo艂ecznym, zar贸wno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnianiu pracownik贸w w ramach 19.2.
W ramach samozatrudnienia specustawa 2.0 wprowadzi艂a dla przedsi臋biorc贸w mo偶liwo艣膰 skorzystania z 3-miesi臋cznego zwolnienia w op艂acaniu sk艂adek ZUS (marzec, kwiecie艅, maj 2020 r.) bez wzgl臋du na ich przych贸d. W zwi膮zku z tym, w ramach operacji na podejmowanie dzia艂alno艣ci gospodarczej mo偶emy uzna膰, 偶e zobowi膮zanie dotycz膮ce podlegania ubezpieczeniom spo艂ecznym z tytu艂u wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej b臋dzie realizowane przez beneficjenta, nawet je艣li skorzysta z tzw. 鈥瀢akacji sk艂adkowych鈥. Zawieszenie w op艂acaniu sk艂adek traktuje si臋 bowiem tak, jakby podmiot nadal wp艂aca艂 sk艂adki do ZUS i jednocze艣nie podlega艂 ubezpieczeniom spo艂ecznym. W zwi膮zku z tym, nie ma konieczno艣ci aneksowania umowy w tym zakresie. Skorzystanie z takiego zwolnienia przez beneficjent贸w nie powoduje r贸wnie偶 wyd艂u偶enia zobowi膮zania do podlegania tym sk艂adkom w ramach operacji.

Przedsi臋biorcy zatrudniaj膮cy do 9 os贸b maj膮 prawo skorzysta膰 ze zwolnienia dotycz膮cego op艂acania sk艂adek ZUS je艣li mie艣ci si臋 w limicie przychodu, o kt贸rym mowa w specustawie. Przedsi臋biorca, korzystaj膮c ze zwolnienia jakie daj膮 mu przepisy ww. ustawy nie narusza tym samym prawid艂owego wype艂nienia zobowi膮zania w ramach operacji zwi膮zanego z ponoszeniem koszt贸w na utrzymanie pracownik贸w. W tym przypadku nie ma konieczno艣ci aneksowania umowy. Skorzystanie z tego typu zwolnienia nie wyd艂u偶a tym samym zobowi膮zania wynikaj膮cego z przepis贸w wykonawczych i postanowie艅 umownych. Z kolei przedsi臋biorcy zatrudniaj膮cy od 9 do 49 pracownik贸w mog膮 skorzysta膰 ze zwolnienia w op艂acaniu sk艂adek ZUS, ale zwolnienie to dotyczy po艂owy op艂acanych sk艂adek, a nie ca艂o艣ci 鈥 w tym przypadku do cz臋艣ci sk艂adek podlegaj膮cych zwolnieniu nale偶y r贸wnie偶 stosowa膰 zasad臋, kt贸ra traktuje, i偶 korzystanie ze zwolnienia jest jednocze艣nie kontynuacj膮 zobowi膮zania wynikaj膮cego z przepis贸w wykonawczych w ramach 19.2, czyli beneficjent utrzymuje pracownika i op艂aca za niego sk艂adki. W zwi膮zku z powy偶szym nie ma konieczno艣ci aneksowania umowy.;

Nale偶y zauwa偶y膰, i偶 w przytoczonych powy偶ej przypadkach nie mamy do czynienia z refinansowaniem sk艂adek ZUS przez pa艅stwo, a jedynie ze zwolnieniem z okre艣lonego obowi膮zku z wy艂膮czeniem niemal wszystkich skutk贸w nieop艂acenia nale偶nych sk艂adek. Korzystanie ze zwolnienia sk艂adkowego nale偶y interpretowa膰 wobec tego w taki spos贸b, i偶 przedsi臋biorcy s膮 zwolnieni od skutk贸w niezap艂acenia tych sk艂adek. Tym samym nie mo偶na traktowa膰 nieop艂acania sk艂adek ZUS przez beneficjent贸w poddzia艂ania 19.2 jako niewywi膮zania si臋 ze zobowi膮za艅 umownych. Przedsi臋biorcy, kt贸rzy nie mog膮 skorzysta膰 ze zwolnienia w op艂acaniu sk艂adek ZUS, a skorzystaj膮 np. z ulgi w op艂acaniu sk艂adek (wi膮偶e si臋 to z odroczeniem albo roz艂o偶eniem na raty op艂acania sk艂adek ZUS w zwi膮zku z COVID-19 鈥 ulga przys艂uguje ka偶demu przedsi臋biorcy na jego ubezpieczenie i zatrudnionych pracownik贸w):

1) W przypadku odroczenia, czy roz艂o偶enia na raty op艂acania sk艂adek przez beneficjent贸w
w trakcie realizacji operacji polegaj膮cych na rozwijaniu dzia艂alno艣ci gospodarczej, nie zostaje naruszone prawid艂owe wype艂nianie zobowi膮zania dotycz膮ce utrzymania miejsc pracy i op艂acania z tego ty艂u sk艂adek do ZUS.W zwi膮zku z tym zobowi膮zanie nie ulega wyd艂u偶eniu z tytu艂u skorzystania z ulgi i nie ma konieczno艣ci zawierania aneksu do umowy.;

2) W przypadku skorzystania z ulgi w okresie, kt贸ry obejmie etap z艂o偶enia wniosku o p艂atno艣膰 ko艅cow膮 lub okres zwi膮zania celem ww. operacji, w kt贸rych to beneficjent musi wywi膮za膰 si臋 ze zobowi膮zania dotycz膮cego utrzymania zadeklarowanych miejsc pracy, w tym ponoszenie z tego tytu艂u koszt贸w zatrudnienia tych pracownik贸w, je艣li beneficjent b臋dzie utrzymywa艂 te miejsca pracy, do kt贸rych zosta艂 zobowi膮zany, nie ma podstaw do wyd艂u偶ania mu zobowi膮zania z tytu艂u ponoszenia koszt贸w w zwi膮zku z zatrudnieniem. Nale偶y zauwa偶y膰, i偶 koszty te zostan膮 przez beneficjenta poniesione, w zwi膮zku z roz艂o偶eniem na raty albo w terminie p贸藕niejszym, tym samym nie oznacza to nieutrzymywania miejsc pracy. Umowa o przyznaniu pomocy w ramach 19.2 dla operacji polegaj膮cych na rozwijaniu dzia艂alno艣ci gospodarczej w postanowieniach dotycz膮cych zwrotu pomocy, odnosi si臋 bezpo艣rednio do utrzymania utworzonych miejsc pracy. W zwi膮zku z tym, je艣li miejsce pracy jest utrzymane przez beneficjenta, a zgoda na odroczenie lub roz艂o偶enie na raty wydana zosta艂a przez ZUS w zwi膮zku z zaistnia艂膮 sytuacj膮 w kraju, nie ma podstaw, aby twierdzi膰, 偶e beneficjent nie wype艂nia przedmiotowego zobowi膮zania. Tym samym nie ma podstaw do wyd艂u偶enia zobowi膮zania dotycz膮cego utrzymania miejsc pracy o ten czas, na kt贸ry ulga zosta艂a przyznana. W zwi膮zku z tym, nie ma te偶 potrzeby aneksowania umowy w tym zakresie.
Ponadto, nale偶y r贸wnie偶 uwzgl臋dni膰 sytuacje, w kt贸rych przedsi臋biorca, a jednocze艣nie beneficjent poddzia艂ania 19.2 wyra偶a zgod臋, aby jego pracownik uda艂 si臋 na urlop bezp艂atny. W tym przypadku, pomimo, 偶e pracownik nadal pozostaje w stosunku pracy, przedsi臋biorca jako pracodawca nie wyp艂aca mu wynagrodzenia, gdy偶 nie mamy w tym momencie do czynienia ze 艣wiadczeniem pracy. W zwi膮zku z tym, przedsi臋biorca nie ponosi za pracownika op艂at z tytu艂u ubezpieczenia spo艂ecznego do ZUS ani nie wyp艂aca mu wynagrodzenia. W tej sytuacji samorz膮dy wojew贸dztw nie powinny traktowa膰 takiego stanu jako naruszenie przez beneficjenta zobowi膮zania do utrzymania miejsc pracy i ponoszenia z tego tytu艂u koszt贸w, je艣li jest to wynikiem wyst膮pienia si艂y wy偶szej lub nadzwyczajnych okoliczno艣ci zwi膮zanych z obecn膮 sytuacj膮 epidemiologiczn膮 w kraju. Nie ma w tym przypadku konieczno艣ci aneksowania umowy w tym zakresie. Beneficjent z kolei powinien poinformowa膰 o zaistnia艂ej sytuacji samorz膮d wojew贸dztwa. Zobowi膮zanie to powinno by膰 traktowane jako realizowane przez przedsi臋biorc臋, co zostanie uregulowane w rozporz膮dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi okre艣laj膮cym odmienne warunki lub tryb przyznawania, wyp艂aty lub zwrotu pomocy w ramach poszczeg贸lnych dzia艂a艅, poddzia艂a艅 lub typ贸w operacji obj臋tych programem lub pomocy technicznej w zwi膮zku z COVID-19, kt贸rego fakultatywne wydanie b臋dzie mo偶liwe na podstawie art. 67b ust. 4 zmienionej ustawy.

3. Zobowi膮zanie do wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej.
W przypadku skorzystania z prawa do zawieszenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w ramach operacji zwi膮zanych z podejmowaniem dzia艂alno艣ci gospodarczej, czy to w trakcie realizacji operacji, czy to w okresie zwi膮zania celem, zobowi膮zanie beneficjenta r贸wnie偶 nie ulega wyd艂u偶eniu o okres na jaki dzia艂alno艣膰 z powodu COVID-19 zosta艂a zawieszona. W tym przypadku nale偶y jednak pami臋ta膰, i偶 dzia艂alno艣膰 nie jest prowadzona, a przedsi臋biorca zostaje wypisany z listy p艂atnik贸w i ubezpieczonych w ZUS. W przypadku operacji b臋d膮cych w trakcie realizacji, mo偶e wi膮za膰 si臋 to jednak z konieczno艣ci膮 przed艂u偶enia okresu na jej zako艅czenie na wniosek beneficjenta. W tym przypadku konieczny b臋dzie aneks do umowy. Przedmiotowa kwestia planowana jest do uregulowania w fakultatywnym rozporz膮dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o kt贸rym mowa powy偶ej.

4. Zobowi膮zanie w ramach operacji polegaj膮cych na podejmowaniu i rozwijaniu dzia艂alno艣ci gospodarczej do osi膮gni臋cia 30% zak艂adanego w biznesplanie ilo艣ciowego lub warto艣ciowego poziomu sprzeda偶y produkt贸w lub us艂ug do dnia, w kt贸rym up艂ynie rok od dnia wyp艂aty p艂atno艣ci ko艅cowej.
MRiRW informuje, i偶 jest w trakcie prac nad nowelizacj膮 rozporz膮dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrze艣nia 2015 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzia艂ania 鈥濿sparcie na wdra偶anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo艂eczno艣膰鈥 obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023), w wyniku kt贸rej planowane jest ca艂kowite zniesienie zobowi膮zania dotycz膮cego uzyskania przez beneficjent贸w 30% poziomu sprzeda偶y produkt贸w lub us艂ug. W przypadku problem贸w beneficjent贸w wynikaj膮cych z braku mo偶liwo艣ci wywi膮zania si臋 z ww. zobowi膮zania, do momentu wprowadzenia regulacji w tym zakresie, nale偶y stosowa膰 postanowienia umowne dotycz膮ce si艂y wy偶szej.

5. Zobowi膮zanie dotycz膮ce utrzymania zadeklarowanej liczby pracownik贸w w ramach operacji.
W przypadku kiedy przedsi臋biorca nie mo偶e skorzysta膰 z przywilej贸w jakie nios膮 przepisy 鈥瀠stawy antykryzysowej鈥, np. dop艂aty do pensji pracownik贸w, zwolnienie z op艂at ZUS lub jest to niewystarczaj膮ce do prowadzenia przedsi臋biorstwa i utrzymania zadeklarowanych miejsc pracy, beneficjent poddzia艂ania 19.2 mo偶e si臋 powo艂a膰 na przepisy dotycz膮ce si艂y wy偶szej lub nadzwyczajnych okoliczno艣ci (skutki epidemii). Wymagane jest przy tym aneksowanie umowy. Ponadto, MRiRW informuje, i偶 planowana jest zmiana przepis贸w rozporz膮dzenia wykonawczego w zakresie ww. zobowi膮zania, aby umo偶liwi膰 beneficjentom poddzia艂ania sprawniejsz膮 realizacj臋 operacji w zakresie podejmowania, jak i rozwijania dzia艂alno艣ci gospodarczej. Ministerstwo kieruje r贸wnie偶 pro艣b臋 do samorz膮d贸w, aby przychyla艂y si臋 w obecnej sytuacji do pozytywnego rozstrzygania kwestii na rzecz beneficjent贸w zwi膮zanych ze zobowi膮zaniami dotycz膮cymi zatrudnienia. W przypadku, kiedy beneficjent nie wywi膮偶e si臋 ze zobowi膮zania na etapie wniosku o p艂atno艣膰 z powodu obecnie panuj膮cej sytuacji w kraju, nie powinno to stanowi膰 przes艂anki do odmowy wyp艂aty pomocy z tego tytu艂u, je艣li spe艂nienie zobowi膮zania nie b臋dzie mo偶liwe albo b臋dzie mo偶liwe do zrealizowania w terminie p贸藕niejszym po ust膮pieniu przeszkody. W odniesieniu do mo偶liwo艣ci korzystania z dofinansowania do pensji pracownik贸w nale偶y zaznaczy膰, i偶 rozporz膮dzenie wykonawcze dla poddzia艂ania 19.2 reguluje w 搂 17 ust. 1 pkt 8, i偶 do koszt贸w kwalifikowalnych zalicza si臋 koszty wynagrodzenia i innych 艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w Kodeksie pracy, zwi膮zanych z prac膮 pracownik贸w beneficjenta, a tak偶e inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odr臋bnych przepis贸w w zwi膮zku z zatrudnieniem tych pracownik贸w jedynie w przypadku operacji w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubator贸w przetw贸rstwa lokalnego produkt贸w rolnych oraz wspierania wsp贸艂pracy mi臋dzy podmiotami wykonuj膮cymi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮. W zwi膮zku z tym, korzystanie z ww. dofinansowania do pensji pracownik贸w w ramach danego przedsi臋biorstwa w ramach pozosta艂ych operacji, nie jest traktowane jako wsp贸艂finansowanie koszt贸w kwalifikowalnych z innych 艣rodk贸w publicznych. Nie ma naruszenia przepisu 搂 4 ust. 1 pkt 1 rozporz膮dzenia.

6. Zobowi膮zanie do poniesienia koszt贸w kwalifikowalnych podlegaj膮cych refundacji.
Koszty, kt贸re zosta艂y poniesione w ramach operacji na szkolenia, konferencje, wyjazdy, kt贸re nie zosta艂y zrealizowane w spos贸b w jaki zosta艂y zaplanowane, powinny by膰 rozliczane je艣li planowane zadanie zostanie zrealizowane na tyle, na ile jest to mo偶liwe w danej sytuacji, umo偶liwiaj膮c tym samym ocen臋 zrealizowania celu nawet w stopniu minimalnym, np. zrealizowanie zdania w innej formie (szkolenia/konferencje online), albo przesuni臋te w czasie do realizacji. W przypadku, gdy beneficjent wp艂aci艂 ju偶 zaliczki na okre艣lone us艂ugi w ramach realizowanej operacji a dostawca us艂ugi jej nie wykona艂, beneficjent w pierwszej kolejno艣ci powinien podj膮膰 kroki w celu odzyskania zaliczki od us艂ugodawcy, lub uzgodnienia realizacji us艂ugi w innym terminie. Dopuszczalna jest r贸wnie偶 zmiana celu operacji. Mo偶liwo艣膰 przesuni臋cia zobowi膮zania do realizacji w terminie p贸藕niejszym oraz zmiana celu operacji daj膮 przepisy zmieniaj膮ce ustaw臋 o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich. W pozosta艂ych przypadkach zastosowanie b臋d膮 mia艂y przepisy odnosz膮ce si臋 do si艂y wy偶szej i nadzwyczajnych okoliczno艣ci. W przypadku zmiany celu czy przesuni臋cia w czasie wykonania okre艣lonego zadania konieczna b臋dzie r贸wnie偶 zmiana umowy w tym zakresie.

7. Zobowi膮zanie do zatrudnienia os贸b z grupy defaworyzowanej.
Dopuszczalne jest odst膮pienie od egzekwowania ww. warunku w uzgodnieniu z lokaln膮 grup膮 dzia艂ania (LGD), w sytuacji, gdy zatrudnienie tych os贸b sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn zwi膮zanych z COVID-19. W tym przypadku r贸wnie偶 zastosowanie b臋d膮 mia艂y postanowienia dotycz膮ce si艂y wy偶szej i nadzwyczajnych okoliczno艣ci. Konieczne b臋dzie aneksowanie um贸w w tym zakresie.


W szczeg贸lnych przypadkach oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii lokalnej grupy dzia艂ania, kt贸ra dokona艂a wyboru danej operacji do realizacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuszcza tzw. 鈥瀙rzebran偶owienie鈥 w ramach realizowanej operacji w celu umo偶liwienia beneficjentom poddzia艂ania 19.2 w zakresie przedsi臋biorczo艣ci utrzymanie si臋 na rynku.


Przypominamy tak偶e, 偶e z dniem 18.04.2020r. uchylone zosta艂y przepisy dotycz膮ce obowi膮zku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawc贸w. - link.聽

Pismo MRiRW- pobierz.pdf

Ods艂on artyku艂贸w:
147932Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich. Europa Inwestuj膮ca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarz膮dzaj膮ca Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ta strona u偶ywa plik贸w cookie. Brak zmiany ustawie艅 oznacza zgod臋 na ich u偶ywanie. Dowiedz si臋 wi臋cej