Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uprzejmie informuje, 偶e w celu umo偶liwienia sprawnej realizacji PROW 2014鈥2020 w okresie obowi膮zywania stanu zagro偶enia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w zwi膮zku z trudno艣ciami po stronie wnioskodawc贸w i beneficjent贸w w spe艂nianiu warunk贸w, wymog贸w i innych zobowi膮za艅 w ramach PROW 2014鈥2020 w tym okresie,

przygotowana zosta艂a zmiana do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014鈥2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszar贸w wiejskich), maj膮ca r贸wnie偶 zastosowanie do beneficjent贸w poddzia艂ania 鈥濿sparcie na wdra偶anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo艂eczno艣膰" obj臋tego PROW na lata 2014-2020. Zmiana jest cz臋艣ci膮 rozwi膮za艅 legislacyjnych w ramach tarczy antykryzysowej 2.0.


Projektowane zmiany zak艂adaj膮:
1) zniesienie bezwzgl臋dnego zakazu zwi臋kszenia kwoty przyznanej pomocy oraz zmiany celu operacji; zmiany te b臋d膮 mo偶liwe na warunkach okre艣lonych w umowie o przyznaniu pomocy;
2) zniesienie obowi膮zku sk艂adania weksla in blanco przez jednostki sektora finans贸w publicznych, a w przypadku pozosta艂ych beneficjent贸w - przesuni臋cie w czasie obowi膮zku z艂o偶enia weksla in blanco na etap z艂o偶enia wniosku o p艂atno艣膰 i uzale偶nienie wyp艂aty pomocy od z艂o偶enia tego zabezpieczenia;
3) umo偶liwienie zawarcia umowy o przyznaniu pomocy nie tylko w siedzibie podmiotu przyznaj膮cego pomoc, ale tak偶e w formie korespondencyjnej;
4) umo偶liwienie sk艂adania wniosk贸w oraz innych dokument贸w do podmiot贸w wdra偶aj膮cych w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczn膮 skrzynk臋 podawcz膮; taka mo偶liwo艣膰 dotyczy膰 b臋dzie wszystkich dzia艂a艅 nie obj臋tych wsp贸lnym wnioskiem o przyznanie p艂atno艣ci obszarowych; w przypadku wniosk贸w sk艂adanych do LGD b臋dzie mo偶liwe wykorzystanie skrzynki podawczej podmiot贸w wdra偶aj膮cych (sk艂adanie wniosk贸w do LGD za po艣rednictwem podmiotu wdra偶aj膮cego 鈥 po uzgodnieniu takiej mo偶liwo艣ci przez LGD z w艂a艣ciwym samorz膮dem wojew贸dztwa);
5) zniesienie obowi膮zku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawc贸w;
6) umo偶liwienie wyd艂u偶ania termin贸w nabor贸w w zwi膮zku z COVID-19 mimo ogranicze艅 w rozporz膮dzeniach 鈥瀌zia艂aniowych";
7) przywracanie termin贸w wykonania okre艣lonych czynno艣ci w toku post臋powania w sprawie o przyznanie pomocy przez wnioskodawc贸w, gdy terminy przekroczone zosta艂y z przyczyn zwi膮zanych z COVID-19 (przy czym rozporz膮dzenie dla dzia艂ania 19.2 ju偶 obecnie przewiduje tak膮 mo偶liwo艣膰 鈥 niezale偶nie od COVID-19);
8) wzywanie do uzupe艂nie艅 wnioskodawc贸w, kt贸rzy nie spe艂nili warunk贸w przyznania pomocy z przyczyn zwi膮zanych z COVID-19, tak偶e tych, kt贸re zgodnie z przepisami rozporz膮dze艅 鈥瀌zia艂aniowych" s膮 powodem pozostawienia wniosk贸w bez rozpatrzenia;
9) mo偶liwo艣膰 uzgodnienia z podmiotem wdra偶aj膮cym innego terminu wykonania zobowi膮za艅 okre艣lonych w umowie o przyznaniu pomocy z przyczyn zwi膮zanych z COVID-19.

Nale偶y mie膰 r贸wnie偶 na uwadze, i偶 powy偶sze rozwi膮zania b臋d膮 stosowane z zachowaniem warunk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w UE.
W zwi膮zku z proponowanymi wy偶ej rozwi膮zaniami (pkt 7鈥9), do termin贸w dokonania okre艣lonych聽czynno艣ci w ramach PROW 2014鈥2020, do kt贸rych zastosowanie b臋d膮 mia艂y powy偶sze propozycje, nie b臋d膮 stosowane przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zaka藕nych oraz wywo艂anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 568) dotycz膮ce nierozpoczynania i zawieszania biegu termin贸w. Rozwi膮zania przewidziane w ww. ustawie z 2 marca 2020 po zmianach wprowadzonych 31 marca 2020 r. nie rozwi膮zuj膮 wszystkich problem贸w wnioskodawc贸w i beneficjent贸w PROW 2014-2020 w zwi膮zku z COVID-19.

Wypracowane zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich, wymienione powy偶ej w pkt 7鈥9, maj膮 przede wszystkim na celu kompleksowe podej艣cie do obecnych problem贸w, z kt贸rymi zmierzaj膮 si臋 beneficjenci poszczeg贸lnych dzia艂a艅 PROW 2014-2020, w tym poddzia艂ania 19.2 i dopasowanie rozwi膮za艅 do specyfiki PROW 2014鈥2020, a jednocze艣nie umo偶liwienie dalszego wdra偶ania Programu w zakresie, w jakim to b臋dzie mo偶liwe w okresie obowi膮zywania stanu zagro偶enia epidemicznego lub stanu epidemii. Powy偶sze rozwi膮zania przedstawione w pkt 7鈥9 obejm膮 tak偶e te przypadki przekroczenia termin贸w, niespe艂nienia warunk贸w, niewywi膮zywania si臋 z realizacji zobowi膮za艅, kt贸re wyst膮pi艂y przed wej艣ciem w 偶ycie projektowanych rozwi膮za艅 - od pocz膮tku wprowadzenia stanu zagro偶enia epidemicznego.

Maj膮c na uwadze powy偶sze, w odniesieniu do przedstawionych przez Pa艅stwa pyta艅 dotycz膮cych problem贸w z wype艂nianiem zobowi膮za艅 umownych oraz mo偶liwo艣ci skorzystania przez przedsi臋biorc贸w z rozwi膮za艅 przewidzianych w tzw. 鈥濱 Tarczy Antykryzysowej", do momentu wej艣cia w 偶ycie przepis贸w zmieniaj膮cych ustaw臋 o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich w ramach tzw. 鈥濱I Tarczy Antykryzysowej", zastosowanie maj膮 przepisy odnosz膮ce si臋 do si艂y wy偶szej. Ponadto, w odniesieniu do rozwi膮za艅 przewidzianych w "I Tarczy Antykryzysowej" beneficjenci poddzia艂ania 19.2, po wej艣ciu w 偶ycie "II Tarczy Antykryzysowej" b臋d膮 mogli w pe艂ni skorzysta膰 m.in. z zawieszenia dzia艂alno艣ci na okres epidemii COVID-19. Je艣li chodzi o tzw. wakacje sk艂adkowe, kt贸re na okres epidemii COVID-19 uprawniaj膮 do nieop艂acania sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne z tytu艂u wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsi臋biorcy b臋d膮cy beneficjentami poddzia艂ania 19.2 mog膮 korzysta膰 ju偶 teraz, niezale偶nie od terminu wej艣cia w 偶ycie 鈥濱I Tarczy Antykryzysowej".

Ponadto, maj膮c na uwadze specyfik臋 poddzia艂ania 19.2 oraz dynamicznie zmieniaj膮c膮 si臋 sytuacj臋 w kraju, MRiRW, w 艣lad za projektowanymi zmianami zaproponowanymi w ww. ustawie, pracuje r贸wnolegle nad wypracowaniem szczeg贸艂owych rozwi膮za艅, kt贸re b臋d膮 mia艂y zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do dalszego wype艂niania zobowi膮za艅 umownych, w tym w szczeg贸lno艣ci w okresie zwi膮zania celem operacji, przez beneficjent贸w dotkni臋tych skutkami COVID-19 po ust膮pieniu epidemii. Uprzejmie informujemy, i偶 przedmiotowe rozwi膮zania zostan膮 do Pa艅stwa przekazane w formie wytycznych niezw艂ocznie po ich opracowaniu.

Ods艂on artyku艂贸w:
139104Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich. Europa Inwestuj膮ca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarz膮dzaj膮ca Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ta strona u偶ywa plik贸w cookie. Brak zmiany ustawie艅 oznacza zgod臋 na ich u偶ywanie. Dowiedz si臋 wi臋cej